Technik Technologii Żywności

Technik technologii żywności zdobywa umiejętności do:

 • kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich, zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych owoców i warzyw, lodów oraz wyrobów kulinarnych.
 • opracowywania: receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla wyrobu, itp.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:
  • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych,
 • w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:
  • wytwarzania produktów spożywczych,
  • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
  • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

Technikum Zawodowe nr 2 współpracuje z Politechniką Koszalińską , gdzie są realizowane zajęcia z analizy żywności w laboratorium technologii żywności Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego.

kliknij na zdjęcie :))

Uczniowie Technikum Zawodowego Nr 2 mogą uczestniczyć w projektach unijnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie kształconych zawodów do potrzeb rynku pracy. Uczniowie realizujący projekty otrzymują wsparcie z zakresu:

 • poradnictwa zawodowego,
 • szkolenia/kursu,
 • stażu w zakładzie pracy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach)
 • placówkach  żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach)
 • kontrolnych placówkach gastronomicznych.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.