Szanowni uczniowie, rodzice, pracodawcy młodocianych pracowników,

„Zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych” – napisali we wspólnym komunikacie szefowie MRPiPS i MEN.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 3., § 4. 3. – pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie.

W przypadku uczniów, którzy nie zrealizowali jeszcze  turnusów dokształcania teoretycznego, zakłada się możliwość realizacji zajęć w formie kształcenia na odległość.

Prosimy o odczytywanie bieżących informacji na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku.