Zasady naboru do Branżowej Szkoły I stopnia

Nie ustala się minimalnego limitu punktowego.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w wybranym przez niego zawodzie zdecyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia przyjmowani są do szkoły na prawach pracownika młodocianego. Dlatego powinni we własnym zakresie podpisać z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W ramach porozumień, uczniowie w zawodach:

 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

mają możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w  koszalińskich zakładach pracy, np.:

 • KOSPEL S.A. – TECHNIKA GRZEWCZA
 • Veraplast s.c. – Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Drzewnego i wielu innych.

Dokumenty wymagane do Branżowej Szkoły I stopnia:

 • podanie o przyjcie do szkoły + 3 podpisane zdjęcia
 • odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, względnie zaświadczenie o przyjęciu na odbywanie praktycznej nauki zawodu
 • karta zdrowia
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła)
 • ewentualne wnioski lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dodatkowe informacje zostały zamieszczone w Regulaminie rekrutacji.